میدان‌العقل صفویه

نظر شما:

تالیف جابر بن حیان، نسخ سده ۱۱، بر کاغذ پسته ای در ۸ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر رویه کاغذ ابری و عطف تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۶۸۶/۰۰۳
پدید آورندگان : جابربن حیان (مؤلف)
موضوع اثر : عقل/جابر بن حیان
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، رویه کاغذ ابری، چرم تیماج،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان