جابر بن حیان

جابر بن حیان ابوعبدالله جابر بن حیّان اَزدی طوسی (ف:۱۹۹ق) تأثیرگذارترین دانشمندان تاریخ علم شیمی در اواخر سدۀ اوّل یا اوایل سدۀ دوّم هجری در طوس به دنیا آمد. جابرِ نوجوان، با سپاهیان شیعه به کوفه آمد و از آنجا به مدینه رفت و بنا بر ارادت موروثی خانوادگی به جرگۀ نزدیکان و شاگردان حضرت امام جعفرصادق (ع) راه یافت. هنگامی که مأمون عبّاسی بر تخت خلافت نشست به جستجوی وی پرداخت و جابر با احترامات تازه از گوشۀ انزوا بیرون آمد. امّا دیگر عمر او برای مصاحبت با خلیفه وفا ننمود و در نهایت در سال ۱۹۹ق جان به جان آفرین تسلیم نمود.

نظر شما: