کتاب الاسطقس علی رای الدیائه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

فهرستی از رساله ها در ظهر با دو یادداشت ۱-قد انتقل الی ملکی فی شهر جمادی الثانی سنه ۱۳۴۰با یادداشت تملک شیخ سلیمان . مهر وی در زیر آن ۲-ابتیاعی در همدان به تاریخ ذی الحجه سنه۱۲۸۱حرره علاءالملک عبدالله خط نسخه نسخ و کاغذ آن فرنگی آهار مهره خورده است جلد نسخه تیماج تریاکی است تعداد اوراق ۷۳برگ است. این رساله از جابر بن حیان به عربی در موضوع فلسفه اسلامی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۲۰۶/۰۲۴
پدید آورندگان : جابر بن حیان (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی ساده، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان