شرح مختصرالمنتهی صفویه

نظر شما:

شرح قاضی عضد ایجی در ۱۶ شعبان ۷۳۴ ساخته، متن از ابن حاجب، نسخ سده ۱۱، صفحه ی آخر مورخ رجب ۱۳۰۰، عنوان و نشان شنگرف، تملک و مهر جواد بن شیخ محمد حکیم در ۱۲۴۹، بالای برگهای پایانی خورده شده، بر کاغذ ترمه در ۲۵۸ برگ ۲۱ سطری نوشته شده، جلد اثر میشن آلبالویی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۷۷۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عبد الرحمن بن عضد الدین ایجی (شارح) عثمان بن عمر بن الحاجب (مولف اولیه)
موضوع اثر : نقد و تفسیر/ اصول فقه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دستنویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان