السئوال و الجواب صفویه

نظر شما:

از ابن فهد حلی و صیمری، نسخ یحیی بن حسین بن حسن بن ناصر سلمابادی، عنوان و نشان به شنگرف، کاغذ ترمه، قطع رقعی، جلد رویه کاغذ سرطبل دار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۲۱۴۷/۰۱۳
پدید آورندگان : یحیی‌بن حسین سلمابادی (کاتب) حسین بن مفلح صمیری (نامعلوم) احمد بن محمد ابن فهد حلی (مؤلف)
موضوع اثر : فقه جعفری/پرسشها و پاسخها
تاریخ خلق : ۹۲۳ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، رویه کاغذ سرطبل دار ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، رویه کاغذ،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر) عرض (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان