بندی از شرح کتابی در نجوم صفویه

نظر شما:

نستعلیق سده ۱۱، عنوان و نشان شنگرف، بر کاغذ ترمه در ۶ برگ ۱۷ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج قهوه ای است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۰۷/۰۰۸
موضوع اثر : نجوم
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان