الحقایق‌المحکمة فی شرح المقدمة گزارش ابی‌الخیر یحیی‌بن محمدبن احمد انصاری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۲۴۱/۰۰۳
پدید آورندگان : عثمان‌بن علی‌بن عثمان (کاتب)
تاریخ خلق : ۱۱۱۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان