مسئله فی الطلاق به عربی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۵۵۷/۰۰۱
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی شفتی بیدآبادی (مولف)
موضوع اثر : طلاق (فقه)
تاریخ خلق : ۱۲۲۴ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : پسته ای
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۳۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان