بصیرت‌نامه قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۰۷/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرزاق بن نجفقلی مفتون دنبلی (مؤلف) عادل شاه میرزا قاجار (کاتب)
موضوع اثر : تاریخ اصفهان/ تاریخ حکومت افغانان در ایران
تاریخ خلق : ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : آبی
جنس : فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، آهار مهره، جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۱ میلیمتر و ۵۰۰ میکرون)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان