فتحنامه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۸۴۴/۰۰۹
پدید آورندگان : ابوالفیض‌بن مبارک فیضی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی هند
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان