مختصر فی بیان ارباب‌السلوک

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۳۹۹۵/۰۰۹
موضوع اثر : آداب طریقت
رنگ : پسته‌ای
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک