آفرینش ارواح صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۰۹/۰۰۳
پدید آورندگان : امان‌الله‌بن حسین اسفراینی (کاتب) عزیزالدین بن محمد نسفی (مؤلف)
موضوع اثر : روح
تاریخ خلق : ۹۲۹ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان