منازل‌السائرین یا آغاز و انجام صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۲۷/۰۱۶
پدید آورندگان : محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان