اربعون حدیثا (ع) صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۴۴/۰۱۵
پدید آورندگان : نظام‌الدین‌بن یحیی مازندرانی (کاتب)
موضوع اثر : اربعینات
تاریخ خلق : ۹۱۷ قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : پسته‌ای، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان