مراتب سبعه باطن صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۴۵/۰۰۳
پدید آورندگان : عزیز الدین بن محمد نسفی (مؤلف)
موضوع اثر : آداب طریقت
تاریخ خلق : ۱۰۷۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : آهارمهره فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ماشینی آهار مهره،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان