نامه خان خانان به آصف‌خان و پاسخ آن صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۰۷۶/۰۰۹
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۵ سانتیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان