مختصر من قول ارسطاطالیس فی النفس صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۳۹۶/۰۰۳
پدید آورندگان : ارسطو (مؤلف)
موضوع اثر : نفس
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۶ سانتیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان