التصور و التصدیق صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۰/۰۰۴
پدید آورندگان : محمدحسین‌بن محمدهاشم طبیب (کاتب) محمدبن محمد قطب الدین رازی (مؤلف)
موضوع اثر : تصور و تصدیق در منطق
تاریخ خلق : ۱۰۹۶ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان