قضا و قدر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۵۲/۰۱۷
پدید آورندگان : محمدبن ابراهیم صدرالدین شیرازی (مؤلف)
موضوع اثر : قضا و قدر
تاریخ خلق : از ۱۰۵۱ قمری (قرن ۱۱) تا ۱۰۸۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن، کاغذ،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان