فوائد متفرقة صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۸۱/۰۰۵
پدید آورندگان : محمدقاسم‌بن بهزاد (کاتب) محمدبن محمد نصیرالدین طوسی (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه اسلامی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان