بندی از کتاب مبدا و معاد صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۴/۰۱۶
پدید آورندگان : عبدالقادر اردوبادی (کاتب)
موضوع اثر : معاد
تاریخ خلق : ۱۰۲۱ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان