نمکدان حقیقت صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۶۹۷/۰۰۱
پدید آورندگان : حسن‌بن محمدحسین شفائی اصفهانی (شاعر و مؤلف) عبدالجبار (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی و تذهیب،
ابعاد : طول (۲۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۱ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان