رقعه صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۱۹/۰۰۶
پدید آورندگان : نصیرالدین بن مسعود نصیرای همدانی (مؤلف)
موضوع اثر : نامه‌های فارسی
تاریخ خلق : از قمری (قرن ۱۲) تا قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان