خاتمه روضةالصفا

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۰۹/۰۰۳
موضوع اثر : تاریخ ایران/ تاریخ اسلام
رنگ : فستقی
جنس : فستقی، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی مجدول،
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک