دیوان شاپور تهرانی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۵۵/۰۰۰
پدید آورندگان : ارجاسب بن خواجگی شاپور تهرانی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان