اشعار از حافظ قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۹۱/۰۰۹
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان