حافظ شیرازی محمد(خواجه شمس الدین)

حافظ شیرازی، محمد (خواجه شمس الدین): خواجه شمس‌الدین محمد شیرازی (۷۲۶-۷۹۲ق) متخلص  به حافظ، غزلسرای بزرگ و از خداوندان شعر و ادب پارسی است. وی در شیراز متولد شد و علوم و فنون را در محفل درس استادان زمان فراگرفت و در علوم ادبی عصر پایه‌ای رفیع یافت. خاصه در علوم فقهی و الهی تأمل بسیار کرد و قرآن را با چهارده روایت مختلف از بر داشت. گوته دانشمند بزرگ و شاعر و سخنور مشهور آلمانی دیوان شرقی خود را به نام او و با کسب الهام از افکار وی تدوین کرد. دیوان اشعار او شامل غزلیات، چند قصیده، چند مثنوی، قطعات و رباعیات است. وی به سال ۷۹۲ ق در شیراز درگذشت. آرامگاه او در حافظیۀ شیراز زیارتگاه صاحبنظران و عاشقان شعر و ادب پارسی است.

نظر شما: