اشیاء پیشنهادی

ابیاتی از حافظ ونظامی وخواجه عبدالله انصاری

قطعه نستعلیق ممتاز به قلم مشقی وکتابت

 • دوره تاریخی: صفویه
 • میر عماد الحسنی (961 تا 1024 ه.ق) حافظ (727 تا 792 ه.ق) نظامی گنجوی (قرن 6 ه.ق) خواجه عبدالله انصاری (396 تا 481 ه.ق)
ادبیات، غزلی از حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزا آقای شیرازی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق)
ابیاتی از غزل حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.قلم مشقی.چلیپا

 • دوره تاریخی: صفویه
 • علیرضا عباسی
غزل حافظ

قطعه شکسته نستعلیق عالی.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی سید علی درویش
اییاتی از شعرائ مختلف از جمله حافظ و...

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز به قلم غبار

 • دوره تاریخی: زندیه
 • خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
بیتی از غزل حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • منسوب به میرزا غلامرضا اصفهانی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ابیاتی از غزل حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.قلم کتابت خفی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • موسی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
بیتی از غزل حافظ

تابلو خط نقاشی .نستعلیق ممتاز.قلم کتیبه

 • دوره تاریخی: پهلوی
 • رضا مافی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی
ابیاتی از شاعران ازجمله حافظ و...

قطعه شکسته نستعلیق ممتاز.قلم کتابت

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • محمد رضا
مصرعی از غزل حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق .قلم جلی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میرزاغلام رضا اصفهانی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق)
بیتی از غزلیات حافظ

قطعه نستعلیق ممتاز.سیاه مشق قلم مشقی

 • دوره تاریخی: قاجاریه
 • میر حسین خوشنویسباشی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق)
نامه نگاری وابیاتی از حافظ

قطعه شکسته نستعلیق عالی. قلم کتابت

 • دوره تاریخی: زندیه
 • عبدالمجید درویش طالقانی خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی(727-792ق)

سکه 5 ریالی حافظ 1371

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 5 ریالی حافظ 1372

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 5 ریالی حافظ 1373

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 5 ریالی حافظ 1374

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 5 ریالی حافظ 1375

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

سکه 5 ریالی حافظ 1376

 • دوره تاریخی: جمهوری اسلامی

نظر شما: