برسی حافظ رجب علی

بُرسی، حافظ رجب علی رضی‌الدّین‌ رجب ‌بن‌ محمّد حافظ‌ بُرسی‌ عارف‌ و عالم‌ شیعی‌ سدۀ هشتم‌ و نهم‌. شهرت‌ وی‌ بیشتر در علوم‌ غریبه‌ است‌. در اشعار خود حافظ‌، بُرسی‌ و یا حافظ‌ بُرسی تخلّص‌ کرده‌ است‌. براساس‌ پاره‌ای‌ قراین‌، از علمای‌ اواخر قرن‌ هشتم‌ و اوایل‌ قرن‌ نهم‌ و می‌توان‌ گفت‌ در طبقة‌ شاگردان‌ شهید اول‌ بوده‌ است‌. به‌ قولی‌، بنای‌ مشهور به‌ بقعة‌ حافظ‌ رجب‌ که‌ امروز رو به‌ ویرانی‌ است‌ و مقدمات‌ تجدید بنای‌ آن‌ فراهم‌ می‌شود، در شمال‌ زواره‌ است‌ و تا چند سال‌ پیش‌، از مراکز مهم‌ زیارتی‌و تفریحی‌ مردم‌ اردستان‌ زواره‌ و توابع‌ بوده‌ است‌.

نظر شما: