دیوان حافظ شیرازی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۳۳/۰۰۰
پدید آورندگان : شمس الدین محمد حافظ شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : متن خانبالغ و حاشیه ابری نو، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان