مهر و مشتری صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۹۰۴/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدبن احمد عصار تبریزی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول کشی،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان