لیلی و مجنون صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۰۱/۰۰۲
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : رنگارنگ
تکنیک : دست نویس، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, مجموعه
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان