غزلیات جامی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۱۱۵/۰۰۶
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان