دیوان بسمل شیرازی

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۲۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : علی اکبر بسمل شیرازی (نامعلوم)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 13
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک