گزیده اشعارست از اوحدی مراغه ای صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۵۹۷/۰۷۹
پدید آورندگان : اوحدی مراغه ای (شاعر)
موضوع اثر : ادبیات ( شعر فارسی ) قرن 8
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، فرنگی ماشینی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان