اثولوجیا (ع) صفویه

نظر شما:

محل تالیف: در شهر جهانگیرنکر
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۷۴۲/۰۰۳
پدید آورندگان : ارسطو (مؤلف)
موضوع اثر : فلسفه یونانی
تاریخ خلق : ۱۰۹۸ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ, ارسطو
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان