هفت اورنگ صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالرحمن بن احمد جامی (شاعر)
موضوع اثر : شعر عرفانی فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۰)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی زرین،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان