آثار میرزا احمدنیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۱۵ [پانزده] سطر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۲۴
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : قهوه‌ای
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت،
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان