آثار میرزا احمدنیریزی، زین‌العابدین اصفهانی و دیگران [مرقع]: ‎۱۰[ده] سطر صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۱/۰۳۵
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت،
ابعاد : طول (۱۰ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۵ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان