خوشنویسی [مرقع]: ‎۱۶ [شانزده] سطر خط صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۳/۰۰۶
پدید آورندگان : محمد هاشم (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۹۲ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم میشن،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، سوخت با طرح ترنج و سر ترنج،
ابعاد : طول (۳۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان