خوشنویسی [مرقع]: ‎۵ [پنج] سطرخط نستعلیق دو دانگ عالی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۵/۰۰۱
پدید آورندگان : یوسف (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : متن‌آبی فیروزه‌ای
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان