دانگ

​دانگ (width): واحد اندازه­‌گیری پهنای نوک قلم؛ اگر یک نقطه یا پهنای قلمی را نسبت به عرض نوک قلم، به شش قسمت متساوی تقسیم کنیم، یک دانگِ آن نقطه یا قلم به دست می­‌آید.[۱]


۱- قلیچ­‌خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۸۹.

نظر شما: