خوشنویسی [مرقع]: ‎۲ [دو] بیت چلیپای نستعلیق دو دانگ ممتاز زندیه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۵/۰۰۳
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۱۹۶ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : زندیه, خط نستعلیق, دانگ
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان