مصالحه‌ مزرعه خلیلان میرزا شریف در ماهی‌دشت با بهاءالسلطان ۱۳۳۶ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه‌نامه بین کاکاخان فرزند هاشم زنگنه ساکن میانه با بهاء‌السلطان در خصوص فروش مزرعه خلیلان میرزا شریف در ماهی‌دشت کرمانشاه به تاریخ ۱۳۳۶ق
شماره اموال : ۱۳۹۵.۳۱.۰۴۳۲۳
موضوع اثر : مصالحه‌نامه
تاریخ خلق : ۲ جمادی‌الثانی ۱۳۳۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۲ سانتیمتر)
اهداکننده : لادن جهانسوز
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان