سجلات

در اسناد شرعی تصدیقات، گواهی، خبر، گواهی مکتوب ممهور را سجل گویند. سند شرعی مثل ترازوی از دو کفه تشکیل شده است: ۱- متن ۲- حاشیه یا سجلات. قباله‌ها را حداقل یک نفر امضاء یا تسجیل می‌کرد. سجلات علاوه بر مضمون، گویای مقام و جایگاه اجتماعی و اجرایی افراد در زمان وقوع عقود هستند. انواع سجلات اسناد شرعی عبارت‌اند از: سجل شهودی، سجل وقوعی، سجل اعترافی و سجل مطابقه‌ای.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: