اقرارنامه

​نوعی از اسناد شرعی – فقهی و ازجمله ادله اثبات دعوی است که اعتراف‌نامه و نیز اخبار نامه نیز گفته می‌شود. اقرارنامه، اخبار به‌حق در مورد کسی و علیه اقرار کننده (مُقِر) است که در اکثر موارد برگشت‌ناپذیر است. این سند دارای ارکانی چون مُقِرّ، مقر له (کسی که برای او اقرار می‌شود)، موضوع اقرار و سجلات است.۱


۱- روستایی، محسن، جزوه درسی کلاس سندشناسی سازمان اسناد ملی.

نظر شما: