مصالحه نامه میان حسین ملک و محمد دامغانی درباره شش دانگ دکان چای پزی صفر ۱۲۹۴ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصالحه نامه میان حاج حسین ملک و محمد دامغانی درباره شش دانگ دکان چای پزی ۲۱ صفر ۱۲۹۴ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۵۳۶
موضوع اثر : مصالحه نامه
تاریخ خلق : از صفر ۱۲۹۱ قمری (قرن ۱۴) تا نامعلوم
رنگ : ابی
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
اهداکننده : فاطمه سوداور
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان