خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق چلیپای شکسته نستعلیق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۵/۰۱۴
پدید آورندگان : محمدطاهر همدانی (خوشنویس)
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۲۸۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : چرم میشن،
ابعاد : طول (۳۱ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان