نقاشی و خوشنویسی [مرقع]: سیاه مشق شکسته نستعلیق صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۲۹/۰۲۶
موضوع اثر : مرقعات خوشنویسی
تاریخ خلق : ۱۰۲۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر) عرض (۱۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان