اسطرلاب زورقی قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط نستعلیق بدون کاتب به تاریخ ۱۲۷۹ که در دفتر کتابخانه به خط مترجم بدایع الحکمة ناصری ثبت شده است تعداداوراق ۲۸۶ برگ که در هر صفحه ۱۷ سطر نوشته شده استجلد تیماج قهوه ای و کاغذ آن فرنگی نخودی رنگ است عناوین هم به شنگرف کتابت شده است. رساله ای است در موضوع اسطرلاب در ده باب به فارسی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۱۹۳/۰۰۷
موضوع اثر : اسطرلاب
تاریخ خلق : رجب ۱۲۷۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ فرنگی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ماشینی فرنگی،
ابعاد : طول (۱۷ سانتیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان